http://www.topmetal.asia/index.html

聯繫方式

 
業務電話:
02 8780 3160代表號

 
業務洽詢:
0953778800(Sunny Wang)

0933896104(Michael Wang)
0926092056(James Chiang)
0963923808
(Cheng-Yu Chen)
0932924538(Jack Chiang)
 
電子郵箱:
sunny@topmetal.asia

michael@topmetal.asia
james@topmetal.asia
cycen@mail.mcut.edu.tw 
(Cheng-Yu Chen)
info@youngbei.com (Jack Chiang)